Etický kódex

Etický kódex spoločnostiMlyn Pohronský Ruskov, a.s.


Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. je spoločnosť s bohatou tradíciou, veď už v roku 1912 bol vybudovaný mohutný šesťposchodový mlyn s veľkými skladovými priestormi ako súčasť cukrovarskej akciovej spoločnosti Shoeller, ktorá spustila cukrovar do prevádzky v roku 1894.

Tradícia, kvalitné produkty, verní spotrebitelia, dôvera v obľúbenú značku sú fakty, ktoré sprevádzajú našu spoločnosť od jej vzniku po súčasnosť.

Hlavnou činnosťou je výroba všetkých typov pšeničných múk vrátane detskej dehydrovanej krupice a pšeničných krmív. Sme výhradným distribútorom obilných vločiek, ovsenej múky a produktov racionálnej výživy v rámci programu RACIOFIT.Cieľ etického kódexu


Spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. prijatím etického kódexu vyjadruje vôľu a záväzok prihlásiť sa k spoločenskej zodpovednosti za všetky prebiehajúce činnosti, vyjadruje úsilie byť spoločnosťou, ktorá koná vždy v súlade so zákonmi, etikou a dobrými mravmi, vyjadruje úsilie byť zodpovedným, spoľahlivým a dôveryhodným obchodným partnerom. Prioritnými cieľmi vzhľadom k zákazníkom, obchodným partnerom a akcionárom sú prosperita, dobré meno, dobrá povesť, rast hodnoty spoločnosti.

Spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. dbá o ochranu životného prostredia. Postupnou modernizáciou celého technologického procesu od príjmu pšenice až po expedíciu hotových výrobkov sa aktívne zapojilo do minimalizovania negatívneho vplyvu na životné prostredie. Plní všetky požiadavky zákonov v enviromentálnej oblasti, rešpektuje platné technické, technologické a ekologické normy.

Spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. zakladá svoje vzťahy so zamestnancami a obchodnými partnermi na dôvere, úcte, rešpektovaní základných ľudských práv a bez diskriminácie v akejkoľvek forme.

Etický kódex predstavuje súbor etických princípov, pravidiel a noriem, záväzných pre každého zamestnanca spoločnosti Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.. Vychádza z etických princípov zodpovednosti, čestnosti, tolerancie, povinnosti a rešpektovania ľudskej dôstojnosti.Záväzok voči zákazníkom


Spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. sa zaväzuje, že bude vyrábať výrobky, zodpovedajúce všetkým požiadavkám jednotlivých zákazníkov. Dbá na ochranu majetku zákazníka a jeho dobrého mena. Vzťah so zákazníkom je založený na úcte, profesionalite, čestnosti a ústretovosti. Cieľom je dlhodobá spokojnosť zákazníkov potvrdená kvalitnými výrobkami. Spoločnosť bude na návrhy, reklamácie a sťažnosti reagovať primeraných spôsobom, informácie získané od zákazníkov bude považovať za dôverné.Záväzok voči zamestnancom


Spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. sa zaväzuje v pracovných vzťahoch k dôslednemu dodržiavaniu Zákonníka práce SR a ostatných pracovno-právnych predpisov. Dbá, aby systém odmeňovania zamestnancov bol spravodlivý. So zamestnancami sú uzatvárené štandardné pracovné zmluvy. Všetci zamestnanci pri prijímaní do zamestnania sú oboznámení s podmienkami svojej pracovnej zmluvy, o právach a povinnostiach spojených s jeho pracovným pomerom. Spoločnosť sa zaväzuje vyhýbať akejkoľvek forme diskriminácie, či už pri prijímaní, odmeňovaní, resp. uvoľnovaní zamestnancov. Vzťahy k zamestnancom sú založené na rešpektovaní základných ľudských práv, so zamestnancami sa zaobchádza s úctou a dôstojnosťou. Spoločnosť si uvedomuje, že každý zamestnanec je jej reprezentantom a prispieva k vytváraniu obrazu spoločnosti.

Spoločnosť dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečenosti pri práci. Zároveň dbá, aby si každý zamestnanec uvedomil svoju osobnú zodpovednosť, rešpektoval bezpečnostné predpisy a normy, neohrozil seba, svojich spolupracovníkov, zákazníkov.

Používanie alkoholu, omamných látok počas pracovnej doby alebo pred nástupom do práce je neprípustné. Fajčenie je v pracovných priestoroch neprípustné, len na vyhradenom mieste.Záväzok zamestnancov voči zamestnávateľovi


Každý zamestnanec spoločnosti je zároveň aj jej reprezentantom, v styku so zákazníkom koná tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti. Každý zamestnanec je lojálny voči svojej spoločnosti, poskytuje na verejnosti len informácie, ktoré sú verejne dostupné. Je povinný konať v dobrej viere, plniť záväzky, ktoré prijali počas pracovnej činnosti, pri výkone svojho povolania vynakladá maximálne úsilie na zdokonaľovanie sa v práci.

Každý zamestnanec je povinný predchádzať konfliktným situáciám a usiluje sa, aby všetky konflitky a problémy sa riešili vo vnútri spoločnosti.

Zamestnanci chránia majetok spoločnosti a nepoužívajú ho na súkromné účely.

Zamestnanci musia na svojich počítačoch používať softwér, ktorý je zakúpený legálne.

Každý zamestnanec zachováva mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti aj po ukončení pracovného pomeru.Záväzok voči akcionárom


Spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. sa zaväzuje komplexne a dôsledne informovať o významných udalostiach, zaväzuje sa poskytovať, presné, včasné a pravdivé informácie o ekonomickom stave firmy a jej stratégiách.

Spoločnosť sa zaväzuje chrániť a zveľadovať majetok spoločnosti, zaväzuje sa hospodáriť so starostlivosťou riadneho hospodára.Záväzok voči konkurencii


Spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. neuplatňuje žiadnu formu nekalej súťaže, rešpektuje pravidlá upravujúce konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správa čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a zachovania dobrého mena.Záväzok voči štátnym orgánom


Spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. sa zaväzuje voči štátnym orgánom správať zodpovedne, poskytovať pravdivé informácie, dodržiavať a plniť všetky záväzné vládne a miestne nariadenia.Záväznosť etického kódexu


Etický kódex spoločnosti Mlyna Pohronský Ruskov, a.s. je záväzný pre každého zamestnanca spoločnosti, ako aj všetkých, ktorí reprezentujú alebo vystupujú v jeho mene.

Každý zamestnanec sa musí správať tak, aby sa vyhol porušeniu Etického kódexu spoločnosti.

Každý zamestnanec v prípade jeho porušenia, je povinný túto skutočnosť nahlásiť svojmu nadriadenému.

Ten, kto oznámil porušenie Etického kódexu, nebude nijakým spôsobom sankcionovaný.

Porušenie Etického kódexu sa postihuje podľa závažnosti jeho porušenia morálnymi sankciami, prípadne iným druhom sankcií v zmysle Zákonníka práce.


Oznámenia môžu byť podávané nasledovne: E-mail: sekretariat@mlyn.sk

Listom na adresu: Etický kódex, Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Hlavná 76, 935 62 Pohronský Ruskov


Etický kódex nadobúda platnosť dňom 1.6.2010.